کود مخصوص ذرت

مرجع:

دارای ترکیب متعادلی از عناصر غذایی مورد نیاز ذرت می باشد که باعث افزایش تراکم و ایجاد نظم دانه، افزایش ارتفاع ذرت و بهبود تلقیح و جلوگیری از کچلی در مزرعه میشود.

زمان مصرف:

۴-۸ برگی، قبل از ظهور اولین گل آذین های نر و دانه بندی


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

۴-۶ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه