کود مخصوص حبوبات

مرجع:

کود اختصاصی رشد حبوبات باعث تقویت رشد رویشی و زایشی شده و به غلاف بندی بهتر کمک می رساند.

زمان مصرف:

۳-۴ برگی، قبل از گل دهی، بعد از گل دهی و زمان غلاف بندی


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

 ۶-۴ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه