کود مخصوص برنج

مرجع:

این کود حاوی ترکیب متعادلی از عناصر غذایی مورد نیاز محصول برنج می باشد که باعث افزایش پنجه زنی و خوشه بندی، زود رس شدن محصول و جلوگیری از ورس میگردد.

زمان مصرف:

پس از انتقال نشاء از خزانه، به ساقه رفتن و به خوشه رفتن دانه بندی


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

۴-۶ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه