کود مخصوص انگور

مرجع:

این کود به عنوان تقویتی باغات انگور باعث افزایش وزن خشک خوشه و حبه شده و منجر به درشتی محصول میگردد.

زمان مصرف:
تورم جوانه، بعد از ریزش گلبرگ ها، زمان تشکیل غوره و 3-4 هفته قبل از برداشت


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب


نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
۴-۸ لیتر در هکتار
مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه