.

کودهای اختصاصی

این دسته بندی شامل کودهای تقویتی عمومی بوده که متناسب نیاز غذایی گیاهان زراعی و باغی فرموله  شده و دارای عناصری است که بیشتر مورد نیاز محصولات زراعی و باغی بوده که به صورت کود مایع تولید گردیده است.

کود مخصوص گوجه فرنگی
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص گندم
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص زعفران
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص مرکبات
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص پسته
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص یونجه
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص حبوبات
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص هندوانه
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص خرما
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص سبزیجات
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص پیاز
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص چغندرقند
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص خیار
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص انگور
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص ذرت
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص برنج
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص کلزا
جدید
By: کودهای اختصاصی
کود مخصوص صیفی جات
جدید
By: کودهای اختصاصی
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول گوجه فرنگی دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی گوجه فرنگی متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص گوجه فرنگی را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

جلوگیری از پوسیدگی گلگاه
افزایش بریکس محصول
بهبود رنگ محصول


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل استفاده ۰/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۲٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۰۵٪ - آهن محلول ۱/۵٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۲٪ - بر محلول ۰/۰۵٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول گندم دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی گندم متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص گندم را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود. این محصول قابل مصرف در محصولات گندم و جو می باشد.


مزایای مصرف :

افزایش تعداد پنجه زنی
افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه
افزایش ضخامت ساقه گندم


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۲٪ - فسفر قابل استفاده ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۱٪ - منگنز محلول ۰/۱٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول زعفران دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی زعفران متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص زعفران را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش تولید کلاله زعفران
افزایش تعداد و وزن پیازها
بهبود عملکرد کمی و کیفی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل استفاده ۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد مرکبات دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی مرکبات متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص مرکبات را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

بهبود رشد رویشی و زایشی
افزایش شفافیت پوسته
یک سایز شدن محصول


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول پسته دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی پسته متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص پسته را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

بهبود انس و عیار پسته
جلوگیری از پوکی های رایج
جلوگیری از زود و دیر خندانی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - فسفر قابل استفاده ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۸٪
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول یونجه دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی یونجه متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص یونجه را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش پنجه زنی
افزایش ضخامت ساقه
افزایش تعداد چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل استفاده ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۴٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۵٪ - بر محلول ۰/۰۳٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد حبوبات دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی حبوبات متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص حبوبات را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش گل دهی و طول ساقه
افزایش غلاف دهی
جلوگیری از ریزش دانه های روغنی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۳/۸٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪ - روی محلول ۲/۵٪


جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد هندوانه دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی هندوانه متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص هندوانه را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

تقویتی و بهبود دهنده رشد
بهبود رنگ و طعم هندوانه
افزایش سایز


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۷٪ - آهن محلول ۱/۵٪
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد خرما (نخیلات) دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی خرما متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص خرما را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد خرما
افزایش درشتی محصول و بازارپسندی
بهبود طعم و مرغوبیت


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۸٪ - آهن محلول ۱/۵٪
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد انواع سبزیجات دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی کلی سبزیجات متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص سبزیجات را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش سبزینگی
افزایش چین قابل برداشت
بهبود طعم و کیفیت محصول


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳٪

 

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول پیاز دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی پیاز متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص پیاز را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش دوام انبارداری
بهبود سایز محصول
افزایش مرغوبیت و بازارپسندی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل استفاده ۱/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۷٪ - منیزیم محلول ۰/۱٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪ - بر محلول ۰/۰۴٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد چغندرقند دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی چغندرقند متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص چغندرقند را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش عیار قند
دوکی شکل شدن غده ها  
افزایش راندمان و شکر قابل استحصال


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۰۱٪


جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول خیار دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی خیار متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص خیار را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

 افزایش گل دهی
افزایش چین قابل برداشت
یک سایز شدن و بازار پسندی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۷٪ - روی محلول ۳٪ - منگنز محلول ۱٪ - بر محلول ۰/۰۱٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد انگور دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی انگور متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص انگور را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش وزن خوشه انگور
مرغوبیت و درشت شدن محصول
بهبود طعم و رنگ


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - منیزیم محلول ۲٪ - آهن محلول ۳٪ - بر محلول ۰/۰۱٪
جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول ذرت دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی ذرت متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص ذرت را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود. این محصول قابل استفاده در ذرت دانه ای و علوفه ای می باشد.


مزایای مصرف :

افزایش تراکم و ایجاد نظم دانه
افزایش ارتفاع ذرت و بهبود تلقیح
جلوگیری از کچلی در مزرعه


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۵٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۳٪ - مس محلول ۰/۲۵٪ - منگنز ۳٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول برنج دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی برنج متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص برنج را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش پنجه زنی و خوشه بندی
زود رس شدن محصول
جلوگیری از ورس


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل استفاده ۱/۲٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۲٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۳٪ - بر محلول ۰/۰۴٪جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد محصول کلزا دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی کلزا متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص کلزا را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

افزایش گل دهی و طول ساقه
افزایش غلاف دهی
جلوگیری از ریزش دانه های روغنی


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳/۵٪ - بر محلول ۰/۰۱٪

جدید

اهمیت و معرفی محصول:

این کود دارای کمپلکس و ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به صورت یک کود تقویتی عمومی موجب بهبود رشد و رفع کمبود عناصری است که بیشترین تاثیر را در عملکرد انواع صیفی جات دارند. فرمولاسیون این کود بر اساس نیاز غذایی صیفی جات متناسب سازی و متعادل شده است. کود مخصوص صیفی جات را میتوان به عنوان مکمل جذب به تنهایی یا با سایر کودها به صورت محلول پاشی یا کودآبیاری استفاده نمود.


مزایای مصرف :

بهبود بوته بندی
تقویت کننده عمومی
افزایش چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده: (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۰/۲۵٪ - آهن محلول ۴٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۷٪