کودهای اختصاصی

این دسته بندی شامل کودهای تقویتی عمومی بوده که متناسب نیاز غذایی گیاهان زراعی و باغی اختصاصی سازی شده و به صورت کود مایع تولید گردیده است.

کودهای اختصاصی

کودهای اختصاصی

15 محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 12 از 15 مورد

فیلترهای فعال

کود مخصوص خیار

این کود مایع حاوی ترکیب متعادلی از عناصر مورد نیاز و بهبود رشد خیار را داشته که باعث افزایش گل دهی، افزایش چین قابل برداشت ، یک سایز شدن و بازار پسندی محصول میگردد.

کود مخصوص گوجه فرنگی

این کود ترکیبی از عناصر مورد نیاز رشد گوجه فرنگی بوده که باعث تقویت و بهبود رشد شده و از اثرات استفاده آن؛ جلوگیری از پوسیدگی گلگاه ،افزایش بریکس محصول و بهبود رنگ میوه می باشد.

کود مخصوص ذرت

دارای ترکیب متعادلی از عناصر غذایی مورد نیاز ذرت می باشد که باعث افزایش تراکم و ایجاد نظم دانه، افزایش ارتفاع ذرت و بهبود تلقیح و جلوگیری از کچلی در مزرعه میشود.

کود مخصوص کلزا

دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی مورد نیاز کلزا بوده که باعث افزایش گل دهی و طول ساقه ، افزایش غلاف دهی و جلوگیری از ریزش دانه های روغنی میگردد.

کود مخصوص یونجه

دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو و مورد نیاز یونجه میباشد که موجب افزایش سبزینگی، افزایش ضخامت ساقه و افزایش تعداد چین قابل برداشت میگردد.

کود مخصوص سبزیجات

کود ترکیبی و تقویتی عمومی برای سبزیجات که باعث افزایش سبزینگی، افزایش چین قابل برداشت، بهبود طعم و کیفیت محصول میگردد.

کود مخصوص پیاز

این محصول تقویت کننده عمومی محصول پیاز بوده که باعث افزایش دوام انبارداری، بهبود سایز محصول، افزایش مرغوبیت و بازارپسندی می شود.

کود مخصوص زعفران

کود اختصاصی رشد محصول زعفران میباشد که از نتیجه مصرف آن باعث افزایش تولید کلاله زعفران، افزایش تعداد و وزن پیازها ، بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول زعفران میشود.

کود مخصوص برنج

این کود حاوی ترکیب متعادلی از عناصر غذایی مورد نیاز محصول برنج می باشد که باعث افزایش پنجه زنی و خوشه بندی، زود رس شدن محصول و جلوگیری از ورس میگردد.

کود مخصوص گندم

دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی مورد نیاز گندم که باعث افزایش تعداد پنجه زنی ، افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه و افزایش ضخامت ساقه گندم می شود.